14.06.2024.

SIA “VMKC”, saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 33 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.2. pasākuma “Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde” īstenošanas noteikumi” aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus Fotonikas un viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā, vai kādā no tās apakšvirzieniem:

 • Viedie materiāli;
 • Biotehnoloģijas.

PIEEJAMAIS AF FINANSĒJUMS – 4 859 085.86 EUR

Finansējums paredzēts tādu jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, kas veicina zemu oglekļa emisiju ekonomiku, noturību pret klimata pārmaiņām vai pielāgošanos tām, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.

VĒLAMIE NOSACĪJUMI:

 • Pētniecības projekta uzsākšana no 01.10.2024
 • Pētniecības projektu īstenošanas laiks: līdz 31.10.2027
 • Pētniecības projekta pieteicējam 25% atbalsta finansējuma ir paredzēts eksperimentālai izstrādei.
 • Pētniecības projekta tāmēs, paredzot aktivitātes, ieteicams tās sadalīt apakšaktivitātēs, kur katra nav garāka par 3 mēnešiem.
 • Maksimālais atbalsts vienai saistīto personu grupai nepārsniedz 25% no pieejamā finansējuma.

 

SVARĪGI!

 

Pētniecības projekta iesniedzējam jānodrošina VID nodokļu parāda neesamība uz  Projektu atlases padomes sēdes datumu (datums tiks precizēts) un līdz brīdim, kad pētniecības projekts tiks apstiprināts CFLA.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

1) Pētniecības projekta apraksts;

2) Pētniecības projekta tāme un aktivitāšu grafiks;

3) pēdējo 3 noslēgto gadu pārskati;

4) MVK deklarācija;

5) citi dokumenti, ja attiecas.

Veidlapas lejupielādei un metodika pieejama sadaļā “Veidlapas un metodika- Zaļi produkti

Elektroniski parakstīti pētniecības projektu iesniegumi Atveseļošanas fonda saņemšanai SIA “VMKC”, nosūtāmi e-pastā info(at)vmkc.lv līdz 22.07.2024. E-pastā jānorāda atsauce uz programmas numuru (1.2.1.2.i.).

Papildus informācijai: KC darbības plāns  un Pētniecības projektu vērtēšanas kritēriji (šeit)

Saziņai lūdzam rakstīt uz rasma(at)vmkc.lv, gita(at)vmkc.lv vai zvanīt pa telefonu 27807882/ 29296629 (darba laikā).

Saite uz MK noteikumiem Nr. 33(09.01.2024): šeit

14.06.2024.

SIA “VMKC”, saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 32 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” otrās kārtas īstenošanas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 33 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.2. pasākuma “Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde” īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” īstenošanas noteikumi”

 

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ PĒTNIECĪBAS PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LOCEKĻU VAKANCĒM.

Prasības Pētniecības projektu vērtēšanas komisijas locekļu pretendentiem:

Nozares komersantiem:

 • Vismaz 5 gadu pieredze viedo materiālu, biotehnoloģijas, vides un tām radniecīgu nozares uzņēmuma vadošajā amatā;
 • Doktora grāda ieguvējam vai doktorantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Prasības zinātniskā virziena vadītājiem:

 • Doktora grāds dabas zinātnēs, inženierzinātnēs vai tām radniecīgās nozarēs;
 • Vismaz 10 gadu pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā;
 • Pieredze ne mazāk kā 5 zinātnisko projektu vadībā;

Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvji:

 • Iegūts maģistra vai zinātņu doktora grāds;
 • 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā.

Starpnozaru ekspertiem:

 • 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā (piem., IT, Būvniecība, Loģistika, Farmācija u.c.)
 • Doktora grāda ieguvējam vai doktorantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Par darbu SIA “VMKC” Pētniecības projektu vērtēšanas komisijā atalgojums nav paredzēts.

Pieteikumus, elektroniski parakstīta CV formā, lūdzam sūtīt uz info@vmkc.lv  līdz 22.07.2024.

Pētniecības projektu vērtēšanas komisijai ir šādi uzdevumi:

 • pārliecināties, ka pētniecības projekta iesniegumā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto ieguldījumu lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
 • pārliecināties, ka pētniecības projekta iesniegumā ir norādīta pētniecības projekta atbilstība projekta darbības plānam, ņemot vērā viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijā noteiktos virzienus un mērķus;
 • vērtēt pētniecības projekta iesniegumu un starpposma un gala noslēguma pārskatus, balsojot par to apstiprināšanu vai noraidīšanu;
 • uzraudzīt, lai tiktu sasniegti pētniecības projektā minētie darbības rādītāji;
 • pārliecināties, ka finansējuma saņēmējs ir veicis atbilstošu priekšizvērtējumu par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska un dubultā finansējuma neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā un nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem sadarbības partneriem;
 • nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un vērtēšanas procesa caurspīdīgumu;
 • nodrošināt, ka pētniecības projektu vērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
 • nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautajai darbībai ir nebūtiska ietekme vai nav paredzamas ietekmes uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar regulas 2021/241 2. panta 6. punktu;
 • pamatojoties uz finansējuma saņēmēja veikto izmaksu izvērtējumu, pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai;
 • aizpildīt individuālo vērtējumu par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdes un starpposma un gala nodevumu vērtēšanas parakstot MK noteikumu Nr.32, 33 vai 34 4. pielikumā ietverto objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu. Apliecinājums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu vērtēšanas komisijas darbībā;
 • sniegt priekšlikumus viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanai un darbības plāna precizēšanai;
 • ieteikt finansējuma saņēmējam iesaistīt ārējo ekspertu pētniecības projektu un gala noslēguma pārskatu vērtēšanā, ja nepieciešams.
lvLatvian