Veidlapas programmai 2.2.1.3.

(Digitāli produkti)

Pētniecības projekta apraksts 2.2.1.3.-Pētniecības projekta apraksts forma VMKC-DIGITĀLI PR 2213

Tāme un aktivitāšu grafiks (veidlapa)

VMKC projekta darbības plāns-Digitalizācija

VMKC projektu vērtešanas kritēriji- Digitalizācija (1)

Publicitātes vadlīnijas pieejamas – https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1

Par plakātiem ir apraksts sākot ar 51. lapu – https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/esfondu_af_kom_vadlinijas.pdf
21. lapā noteikts, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalsta gadījumā finansējuma saņēmējiem ir jāapliecina Atveseļošanas fonda saņemtais atbalsts. Šajā jomā svarīgs elements ir ES emblēma kopā ar paziņojumu “Finansē Eiropas Savienība”, kā arī atbilstoši Atveseļošanas fonda īpašajam regulējumam – paziņojumu “NextGenerationEU”. Arī Atveseļošanas fonda gadījumā papildus jāizmanto NAP logo. Abi logo ir jānorāda visos drukātajos un digitālajos produktos, tīmekļa vietnēs, sociālo tīklu kanālos un citos saziņas produktos.

lvLatvian