14.06.2024.

SIA “VMKC”, saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 32 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” otrās kārtas īstenošanas noteikumi” aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus Fotonikas un viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā, vai kādā no tās apakšvirzieniem:

 • Viedie materiāli;
 • Biotehnoloģijas.

 

PIEEJAMAIS AF FINANSĒJUMS – 5 791 823.99 EUR

Finansējums paredzēts jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, kā arī zināšanu pārnesei tautsaimniecībā.

Sīkāku informāciju par šo programmu turpmāk skatīt sadaļā “JAUNI PRODUKTI 2

14.06.2024.

SIA “VMKC”, saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” īstenošanas noteikumi” aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus Fotonikas un viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā, vai kādā no tās apakšvirzieniem:

 • Viedie materiāli;
 • Biotehnoloģijas.

PIEEJAMAIS AF FINANSĒJUMS – 2 944 546.15 EUR

Finansējums paredzēts komersantu digitālajai transformācijai, tai skaitā mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešanai ražotnē, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.

Sīkāku informāciju par šo programmu turpmāk  skatīt sadaļā  “Digitāli produkti

14.06.2024.

SIA “VMKC”, saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 33 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.2. pasākuma “Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde” īstenošanas noteikumi” aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus Fotonikas un viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā, vai kādā no tās apakšvirzieniem:

 • Viedie materiāli;
 • Biotehnoloģijas.

PIEEJAMAIS AF FINANSĒJUMS – 4 859 085.86 EUR

Finansējums paredzēts tādu jaunu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, kas veicina zemu oglekļa emisiju ekonomiku, noturību pret klimata pārmaiņām vai pielāgošanos tām, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.

Sīkāku informāciju par šo programmu turpmāk skatīt sadaļā- ZAĻI PRODUKTI

14.06.2024.

SIA “VMKC”, saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 32 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” otrās kārtas īstenošanas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 33 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.2. pasākuma “Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde” īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” īstenošanas noteikumi”

 

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ PĒTNIECĪBAS PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LOCEKĻU VAKANCĒM.

Prasības Pētniecības projektu vērtēšanas komisijas locekļu pretendentiem:

Nozares komersantiem:

 • Vismaz 5 gadu pieredze viedo materiālu, biotehnoloģijas, vides un tām radniecīgu nozares uzņēmuma vadošajā amatā;
 • Doktora grāda ieguvējam vai doktorantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Prasības zinātniskā virziena vadītājiem:

 • Doktora grāds dabas zinātnēs, inženierzinātnēs vai tām radniecīgās nozarēs;
 • Vismaz 10 gadu pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā;
 • Pieredze ne mazāk kā 5 zinātnisko projektu vadībā;

Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvji:

 • Iegūts maģistra vai zinātņu doktora grāds;
 • 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā.

Starpnozaru ekspertiem:

 • 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā (piem., IT, Būvniecība, Loģistika, Farmācija u.c.)
 • Doktora grāda ieguvējam vai doktorantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Par darbu SIA “VMKC” Pētniecības projektu vērtēšanas komisijā atalgojums nav paredzēts.

Pieteikumus, elektroniski parakstīta CV formā, lūdzam sūtīt uz info@vmkc.lv  līdz 22.07.2024.

Pētniecības projektu vērtēšanas komisijai ir šādi uzdevumi:

 • pārliecināties, ka pētniecības projekta iesniegumā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto ieguldījumu lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
 • pārliecināties, ka pētniecības projekta iesniegumā ir norādīta pētniecības projekta atbilstība projekta darbības plānam, ņemot vērā viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijā noteiktos virzienus un mērķus;
 • vērtēt pētniecības projekta iesniegumu un starpposma un gala noslēguma pārskatus, balsojot par to apstiprināšanu vai noraidīšanu;
 • uzraudzīt, lai tiktu sasniegti pētniecības projektā minētie darbības rādītāji;
 • pārliecināties, ka finansējuma saņēmējs ir veicis atbilstošu priekšizvērtējumu par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska un dubultā finansējuma neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā un nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem sadarbības partneriem;
 • nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un vērtēšanas procesa caurspīdīgumu;
 • nodrošināt, ka pētniecības projektu vērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
 • nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautajai darbībai ir nebūtiska ietekme vai nav paredzamas ietekmes uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar regulas 2021/241 2. panta 6. punktu;
 • pamatojoties uz finansējuma saņēmēja veikto izmaksu izvērtējumu, pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai;
 • aizpildīt individuālo vērtējumu par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdes un starpposma un gala nodevumu vērtēšanas parakstot MK noteikumu Nr.32, 33 vai 34 4. pielikumā ietverto objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu. Apliecinājums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu vērtēšanas komisijas darbībā;
 • sniegt priekšlikumus viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanai un darbības plāna precizēšanai;
 • ieteikt finansējuma saņēmējam iesaistīt ārējo ekspertu pētniecības projektu un gala noslēguma pārskatu vērtēšanā, ja nepieciešams.

05.06.2024.

21.maijā notika SIA “VMKC” Projektu atlases padomes sēde, kurā tika prezentēti pieci  jaunu pētniecības projektu pieteikumi  projektā 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005. Divi no tiem virzīti apstiprināšanai CFLA.

12.04.2024.

SIA “VMKC”  projektā 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 atbrīvojies finansējums. Aicinām pieteikt jaunus pētniecības projektus  Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijām.

Pētniecības projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2024. gada 07. maijs.

Pētījumu uzsākšana- ne ātrāk kā  01.06.2024.

Pētījumu īstenošana jāpabeidz līdz 30.04.2026., jo programma noslēdzas 30.06.2026.

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas ietvaros pieejamais brīvais finansējums: 146543,50EUR  (grants)

Pētniecības projektu pieteikumus lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: gita(at)vmkc.lv

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt e-pastu uz gita(at)vmkc.lv.lv vai zvanīt 27807882/ 29296629 (darba laikā).

Iesniedzamie dokumenti (jāsaglabā esošie dokumentu nosaukumi, papildinot tos ar uzņēmuma nosaukumu norādītajā vietā)

Detalizēta informācija ir pieejama lapas sadaļā “Veidlapas un metodika”

04.04.2024.

03.04.2024. starp CFLA un SIA “VMKC” ir parakstīti līguma 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 grozījumi Nr.2, kuros īstenošanai apstiprināts  jauns pētniecības projekts  no SIA “TENAX PANEL”

(Plašāka informācija par pētījumu detaļām sadaļā  “Pētījumi”)

25.03.2024.

11.aprīlī  notiks SIA “VMKC” Projektu atlases padomes sēde, kurā tiks prezentēti  progresa pārskata periodā no 01.12.2023.-29.02.2024. sasniegtie rezultāti.

26.01.2024.

6.februārī  notiks SIA “VMKC” Projektu atlases padomes sēde, kurā tiks prezentēti  6 jaunu pētniecības projektu pieteikumi un 1 jau uzsākta pētījuma tāmes pozīciju grozījumi.  Ar pretendentiem sazināsimies e-pastā.

16.01.2024.

19.janvārī notiks SIA “VMKC” Projektu atlases padomes sēde, kurā tiks prezentēti  progresa pārskatā par periodu 01.09.2023.-30.11.2023.  iekļaujamie rezultāti.

14.12.2023.

SIA “VMKC”  aicina pieteikt jaunus pētniecības projektus  Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijām

(Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005)

Pētniecības projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2024. gada 15.janvāris.

Pētījumu uzsākšana- ne ātrāk kā 01.03.2024. vai 01.06.2024.

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas ietvaros pieejamais brīvais finansējums: 294591,81 EUR 

Pētniecības projektu pieteikumus lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: gita@vmkc.lv

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt e-pastu uz gita@vmkc.lv.lv vai zvanīt 27807882/ 29296629 (darba laikā).

Iesniedzamie dokumenti (jāsaglabā esošie dokumentu nosaukumi papildinot tos ar uzņēmuma nosaukumu norādītajā vietā)

03.10.2023.

13. oktobrī notiks SIA “VMKC” Projektu atlases padomes sēde, kurā tiks prezentēti 1.pusgada progresa pārskatā iekļaujamie rezultāti.

20.09.2023.

12.09.2023. starp CFLA un SIA “VMKC” ir parakstīti līguma 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 grozījumi Nr.1, kuros īstenošanai apstiprināti 12 pētniecības projekti

(Plašāka informācija par pētījumu detaļām sadaļā  “Pētījumi”)

31.08.2023.

2023. gada augustā VMKC Projektu atlases padome ir veikusi iepriekš izvērtēto pētniecības projektu pārvērtēšanu.  Rezultāti iesniegi CFLA.

31.05.2023.

(papildināts ar termiņa pagarinājumu 06.06.2023.)

SIA “VMKC” projektam “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”,

papildus izsludina atklāto konkursu uz Pētniecības projektu atlases padomes locekļu vakancēm.

 

Elektroniski parakstītu pretendentu CV ar pieteikumu līdz 07.06.2023. (ieskaitot)  lūgums sūtīt uz info@vmkc.lv un gita@vmkc.lv

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ PAGARINĀTS LĪDZ 14.06.2023. (ieskaitot).

 

Prasības Pētniecības projektu atlases padomes locekļu pretendentiem:

 

Nozares komersantiem:

• Vismaz 5 gadu pieredze  viedo materiālu, biotehnoloģijas,  vides un tām radniecīgu nozares uzņēmuma vadošajā amatā;
• Doktora grāda ieguvējam vai doktorantūras studentam tiks dota priekšrocība.

 

Zinātniskā virziena vadītājiem:

• Doktora grāds dabas zinātnēs,  inženierzinātnēs vai tām radniecīgās nozarēs;

• Vismaz 10 gadu pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā;

• Pieredze ne mazāk kā 5 zinātnisko projektu vadībā;

Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvjiem:

• Iegūts maģistra vai zinātņu doktora grāds;
• 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā.

 

Starpnozaru ekspertiem:

• 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā (piem., IT, Būvniecība, Loģistika, Farmācija u.c.)
• Doktora grāda ieguvējam vai doktorantūras studentam tiks dota priekšrocība.

 

Iepriekšēja pieredze Kompetences centru Pētniecības projektu atlases padomē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Par darbu SIA “VMKC” Pētniecības projektu atlases padomē atalgojums nav paredzēts.

 

Pienākumi Pētniecības projektu atlases padomes locekļiem:

• Pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
• Pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;
• Pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;
• Lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
• Lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
• Uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;
• Uzraudzīt, lai tiktu sasniegti MK noteikumu Nr.418 no 05.07.2022 12. punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji;
• Ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;
• Pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
• Nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;
• Nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
• Nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;
• Pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
• Nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

10.05.2023.

Kompetences centrs  09. 02. 2023. ir iesniedzis līguma grozījumu (LG1) pieteikumu CFLA. Šobrīd sniedzam pieprasīto papildus informāciju. Pētījumu īstenotājus par CFLA lēmumiem  informēsim nekavējoši pēc informācijas saņemšanas.

13.04.2023.

Par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna programmu ieviešanas apzinātu kavēšanu uzņēmumu atbalstam inovācijām un digitalizācijai

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, LETERA un citas eksportējošo nozaru asociācijas ir iesniegušanas kopīgi sagatavotu vēstuli Ministru prezidentam, ekonomikas un finanšu ministriem, informējot par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna (turpmāk – ANM) programmu ieviešanas apzinātu kavēšanu un aicinot nekavējoties rīkoties esošās situācijas novēršanai.

Vēstulē ir norādīts, ka pēc sarunām ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) vadību par ANM programmu ieviešanu ir secināts, ka CFLA vadībai pilnībā trūkst izpratnes par inovāciju atbalsta programmu vadīšanu, kā arī tika gūta pārliecība, ka ANM plānā iekļautās ekonomikas transformācijas un produktivitātes reformas, digitālās transformācijas programmas netiks ieviestas plānotajos termiņos un tā rezultātā uzņēmējiem nebūs iespējams apgūt plānotās investīcijas, kā arī Latvijas konkurētspējas atpalicība no citām reģiona valstīm turpinās pieaugt.

Pašreizējā CFLA sadarbība ar uzņēmējiem nav veiksmīga. Šobrīd uzsāktās inovāciju atbalsta programmas ieviešana ir apturēta CFLA patvaļīgu Ministru kabineta noteikumu interpretācijas rezultātā, bet neviena no digitālās transformācijas atbalsta programmām uzņēmumiem nav pat uzsākta.

Ņemot vērā, ka 2021. gada 7. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 621 nosaka, ka Finanšu ministrija (turpmāk – FM) un CFLA nodrošina ANM plāna īstenošanu un uzraudzību, aicinām risināt radušos situāciju nekavējoties, jo jau šobrīd ir konstatēta virkne normatīvo aktu patvaļīgas interpretācijas CFLA darbībā. Nerisinot esošo situāciju, pastāv augsti riski nesasniegt galveno ANM mērķi: Latvijai nodrošināt ekonomikas atlabšanu, veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un ekonomikas digitālo transformāciju, intensīvi investēt inovācijās un pētniecībā. Bez šīm investīcijām Latvijas industriālā transformācija ir tikai tukši lozungi. Solījumi bez funkcionējošām atbalsta programmām grauj jau tā zemo valsts pārvaldes reputāciju.

Vēstuli parakstījušās organizācijas uzskata, ka ar esošo CFLA vadību veiksmīgi ieviest atbalsta programmas nav iespējams, un ir nepieciešama CFLA un FM atbildīgo amatpersonu nekavējoša nomaiņa. Nepieciešams nodalīt ES fondu ieviešanas konsultāciju, atbalsta un vadības funkcijas no projektu un programmu kontroles un audita funkcijām, nodalot kontroli un auditu no CFLA un FM atsevišķā institūcijā.

Vēstuli parakstījušas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, LETERA, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija.

30.01.2023.

2023. gada 27. janvārī ir parakstīts Līgums par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu (Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005) starp CFLA un SIA”VMKC”.

27.01.2023.

Atveseļošanas fonda projektiem  SIA”VMKC” iesniegti pieteikumi:

Pieteikuma ID Nr. Uzņēmums Pieteikums
1 Pro Ceva, SIA Laktoferīnu saturoša sinbiotiska produkta izstrāde.
2 Vianova, SIA Ilgtspējīgu bio-asfaltbetona maisījumu izstrāde ar atjaunojamo biopolimēru lignīnu
3 Naco Technologies, SIA Viedie nano parklājumi jaunākās paaudzes ūdeņraža degšūnām (“Fuel Cell”)
4 Biosan, SIA UV-A fluorescences mērītāja necaurspīdīgām mikroplatēm izpēte un izstrāde
5 Primekss, SIA Inovatīvas, ekonomiski izdevīgas ķīmiski pašspriedzoša betona nesošās konstrukcijas izstrāde
6 Polylabs, SIA un Ritols, SIA Sojas eļļas biopoliola ražošanas tehnoloģijas izstrāde un eksperimentālas maza mēroga Soy-Pol-Pur tehnoloģijas izstrāde, mērogošana un testa partijas ražošana.
7 Groglass, SIA Alternatīvi silīcija alumīnija mērķi paaugstinātas energoefektivitātes procesiem
8 Groglass, SIA Izpēte par magnetronu uzputināšanas tehnoloģijas aizstāšanu ar alternetīvām funkcionālo ineterferences kārtiņu iegūšanas metodēm un to industriālais pielietojums liela formātaneatstarojošos pārklājumos
9 Sistēmu inovācijas, AS No slēgtā bioreaktorā kultivētām mikroaļģēm iegūtu Omega-3 taukskābju ekstrakcija un bagātināšana
10 Politech SIA, SAI un Kamri, SIA Multifunkcionāla cieto un mīksto virsmu tīrīšanas līdzekļa, kurš bāzēts uz ekoloģiskajām bio – virsmaktīvajām vielām, pilnas ražošanas tehnoloģijas izstrāde.
11 Biomund, SIA Jauna tehnoloģiskā procesa izstrāde – insektu pārstrādei miltos
12 Kinetics Nail Systems, SIA Akrilātu adhēzijas promotoru sintēzes un izmantošanas iespējas UV staros cietējošiem želejlaku un gēla nagu pārklājumiem.
13 Kinetics Nail Systems, SIA Astoņu ādas kopšanas produktu kvalitātes uzlabošana un funkcionalitātes pierādīšana.
14 Sistēmu Inovācijas, AS  un BIOR Tehnoloģijas izstrāde vērtīgu fitokanabinoīdu un eļļas frakciju izolēšanai no rūpnieciskām kaņepju kulšanas atliekām un sēklām, izmantojot superkritisko šķidruma ekstrakcijas tehnoloģiju
15 Bio-Venta, SIA SIA “Bio-Venta” pieejamās modernās biodīzeļdegvielas ieguves tehnoloģijas no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma būtiska uzlabošana un tehnoloģijas darbību nodrošinošo eksperimentālo iekārtu projektēšana
16 Labrains, SIA; Fortemed, SIA un Mellivora, SIA Biotehnloģiskas izcelsmes 2 pakāpju aizsardzības 3 kosmētikas produktu un ārstnieciskās terapijas metodikas izstrāde aknes skartai ādai, izmantojot inovatīvu konservēšanas sistēmu, ikdienas ādas kopšanā.
17 Labrains, SIA; Fortemed, SIA un Mellivora, SIA Dabiskas izcelsmes biotehnoloģiski bāzēta un ūdens faunai nekaitīga pretsaules aizsardzības kosmētikas produkta izstrāde, kas ir piemērots intensīvai lietošanai jutīgai vai problemātiskai ādai.
18 ChromSword, SIA Hromotogrāfiskās uzvedības prognozēšana augstas koncentrācijas paraugiem, kas tiek izmantoti preparatīvajā hromotogrāfijā
19 ChromSword, SIA Automātiskas optimizācijas procedūru izstrāde šķidruma hromotogrāfijā izmantojot sistēmas ar diviem vienlaicīgi strādājošiem detektoriem
20 Alternative Plants,SIA Biofermentētas izejvielas specifiskiem ādas kopšanas pielietojumiem.
21 DINEX LATVIA, SIA Izstrādāt materiāla pārklājumu (tehnoloģiju), kurš aizsargā komerctransporta izplūdes sistēmas termisko izolāciju no ārējās vides ietekmes.
22 Freezerbergs, SIA Patentētas svaigu augļu un ogu apstrādes metodes balstītas eksperimentālas ierīces izveidošana, testēšana un implementācija esošajā trieciensaldēšanas iekartā
23 Armgate, SIA Pārvietojamu pacientu sildīšanas ekrānu izstrādes pētījums, izmantojot inovatīvu zemas temperatūras virzīta sildītāja tehnoloģiju un “pārslēdzamas viedās plēves” kombināciju
24 Valmieras stikla šķiedra, AS Jauni eļļotāju sastāvi stikla šķiedras izstrādājumiem ar optimizētām īpašībām

02.12.2022.

SIA”VMKC” Projektu atlases padomes sēde notiks 7.-9. decembrī attālināti MS Teams. Tajā tiks izvērtēti līdz 9.novembrim iesniegtie pētniecības projektu pieteikumi. Ar pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem sazināsimies e-pastā.

19.10.2022.

SIA “VMKC”  uzsāk pētniecības projektu pieteikumu pieņemšanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijām

(Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005)

Pētniecības projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 9. novembris.

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas ietvaros pieejamais finansējums: EUR 2 924 920.00

Pētniecības projektu pieteikumus lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: gita@vmkc.lv

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt e-pastu uz gita@vmkc.lv.lv vai zvanīt 27807882/ 29296629 (darba laikā).

Iesniedzamie dokumenti (jāsaglabā esošie dokumentu nosaukumi papildinot tos ar uzņēmuma nosaukumu norādītajā vietā)

13.10.2022.

2022.gada 18.oktobrī VMKC sadarbībā ar FIDEA organizē tiešsaistes sarunu par jauno Atveseļošanas fonda programmu atbalsta saņemšanai jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centra ietvaros. Sarunas laikā sniegsim informāciju par jaunās programmas nosacījumiem, kā arī ieteikumiem projektu pieteikumu sagatavošanai viedo materiālu, biotehnoloģijas un viedās vides tehnoloģijas nozares pārstāvjiem.

Aicinām iepazīties ar informācija par atbalstāmajiem nozares virzieniem un līdz šim veiktajiem projektiem VMKC mājaslapā.

Lai pieteiktos pasākumam, lūgums sūtīt savu vārdu, uzvārdu, pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu uz e-pastu gita@vmkc.lv. Lūgums norādīt arī telefona Nr., lai tehnisku jautājumu nepieciešamības gadījumā varam sazināties ar Jums.

Saite uz tiešsaistes sarunu tiks nosūtīta uz e-pastu.

Piesakot dalību, Jūs piekrītat, ka Jūsu dati (vārds, uzvārds, uzņēmums), būs redzami visiem pasākuma dalībniekiem. FIDEA izmantos dalībnieku datus, lai nodrošinātu veiksmīgu un drošu pasākuma norisi, kā arī, lai informētu turpmāk par citām līdzīgām aktivitātēm.

12.09.2022.

Kompetences centrs ir iesniedzis projekta pieteikumu CFLA un EM. Gaidām uzaicinājumu noslēgt līgumu.

Potenciālos pētniecības projektu pieteicējus aicinām sekot informācijai mājaslapā un pieteikties jaunumu e-pastam, nosūtot savu e-pasta adresi uz gita@vmkc.lv

 

21.08.2022.

SIA “VMKC” projektam “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, līdz ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros”,

izsludina atklāto konkursu uz Pētniecības projektu atlases padomes locekļu vakancēm.

 

Pretendentu CV ar pieteikumu līdz 31.08.2022. lūgums sūtīt uz gita@vmkc.lv

Prasības Pētniecības projektu atlases padomes locekļu pretendentiem:

 

Nozares komersantiem:

• Vismaz 5 gadu pieredze  viedo materiālu, biotehnoloģijas,  vides un tām radniecīgu nozares uzņēmuma vadošajā amatā;
• Doktora grāda ieguvējam vai doktorantūras studentam tiks dota priekšrocība.

 

Zinātniskā virziena vadītājiem:

• Doktora grāds dabas zinātnēs,  inženierzinātnēs vai tām radniecīgās nozarēs;

• Vismaz 10 gadu pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā;

• Pieredze ne mazāk kā 5 zinātnisko projektu vadībā;

Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvjiem:

• Iegūts maģistra vai zinātņu doktora grāds;
• 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā.

 

Starpnozaru ekspertiem:

• 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā (piem., IT, Būvniecība, Loģistika, Farmācija u.c.)
• Doktora grāda ieguvējam vai doktorantūras studentam tiks dota priekšrocība.

 

Iepriekšēja pieredze Kompetences centru Pētniecības projektu atlases padomē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Par darbu SIA “VMKC” Pētniecības projektu atlases padomē atalgojums nav paredzēts.

 

Pienākumi Pētniecības projektu atlases padomes locekļiem:

• Pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
• Pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;
• Pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;
• Lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
• Lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
• Uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;
• Uzraudzīt, lai tiktu sasniegti MK noteikumu Nr.418 no 05.07.2022 12. punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji;
• Ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;
• Pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
• Nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;
• Nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
• Nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;
• Pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
• Nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

 

12.08.2022.

Esam saņēmuši Ekonomikas ministrijas Uzaicinājumu iesniegt AF 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” slēgtās atlases kārtas projekta iesniegumu.

Tajā minētā pētniecības projekta VEIDLAPA IR ŠEIT!

Papildus informācija pieejama sazinoties e-pastā rasma@vmkc.lv; t.29144726  gita@vmkclv; t.29296629, 27807882.

lvLatvian